vineri, 14 ianuarie 2011

Regimuri de amortizare

Alegerea metodei de amortizare şi estimarea duratei de viaţă utilă a unui activ supus amortizării sunt chestiuni de raţionament profesional. Metoda de amortizare folosită trebuie să reflecte modul în care beneficiile economice aduse activului respectiv sunt consumate de întreprindere.
Metoda de amortizare aleasă trebuie aplicată în mod consecvent de la o perioadă la alta, în afară de cazul în care apariţia unei situaţii diferite justifică schimbarea metodei.
Utilizarea aceleiaşi metode va asigura posibilitatea comparării în timp a rezultatelor activităţii de exploatare.
Întreprinderile sunt obligate să amortizeze imobliizările corporale şi necorporale potrivit Legii privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, utilizând unul din regimurile: amortizarea liniară, amortizarea degresivă şi amortizarea accelerată.
Competenţele de aprobare a regimului de amortizare liniară sau degresivă revin adunării generale a acţionarilor. Utilizarea regimului de amortizare accelerată se aprobă de către Ministerul Finanţelor, la propunerea adunării generale a acţionarilor.
Amortizarea liniară constă din calcularea şi alocarea uniformă a valorii contabile de intrare a activelor amortizabile pe toată durata normală de funcţionare exprimată în ani.
Relaţiile de calcul a amortizării proprii acestei metode sunt:
Amortizarea anuală  = Valoarea contabilă  × Rata anuală a amortizării
(anuitatea amortizării)                  de intrare                ( Cota medie anuală de amortizare)
Rata anuală a amortizării = 100 / Durata normală de funcţionare
O problemă a calculului amortizării este aceea în care, în cursul anului se produc intrări şi ieşiri de active imobilizate. Deci, rata anuală a amortizării trebuie recalculată în funcţie de durata efectivă de folosire care este mai mică de 12 luni sau 360 de zile. Este problema denumită în literatura de specialitate PRORATA TEMPORIS A AMORTIZĂRII. Prorata se poate calcula în funcţie de zile, luni şi semestrul de folosire.
Exemplu: Dacă un mijloc fix în valoare de 800,000 lei a intrat pe data de 15 martie, durata de folosinţă 5 ani,
Anuitatea amortizării = 800,000 * 100/5 * 285/360
Dacă se ia în considereare luna, la intrare se ia în calcul întreaga lună dacă operaţia se produce până în ziua de 15 şi se exclude în situaţia în care operaţia se produce după 15 ale lunii. Similar se procedează la ieşire. Nu este exclusă nici varianta în care se ia în calcul luna următoare celei de intrare, indiferent de ziua când se produce operaţia şi se exclude luna următoare celei de ieşire.
Dacă intră în rol semestrul, pentru intrări se ia în calcul 1/2 din anuitatea amortizării anului de intrare, iar în cazul ieşirilor se exclude 1/2 din anuitatea amortizării anului de ieşire privind mijloacele fixe în cauză. Pentru modelul contabil românesc, prorata amortizării se calculează în raport cu luna următoare celei în care s-a produs intrarea sau ieşirea. Data punerii în funcţiune în vederea calculării amortizării, aşa cum se desprinde din textele legale şi reglementate din ţara noastră, este cea consemnată în documentele de recepţie (procesul verbal de recepţie, procesul verbal de punere în funcţiune, procesul verbal final de constatare) şi se identifică, după caz, cu data achiziţionării, data terminării montajului sau terminării construcţiei, dataterminării probelor tehnologice sau darea în producţie (sondele folosite la extracţia ţiţeiului şi gazelor, sondele de injecţie şi sondele provenite din lucrările geologice care au dat rezultate).
Amortizarea degresivă - constă în multiplicarea ratei anuale liniare cu unul din coeficienţii: 1,5 dacă durata normală de utilizare este între 2 - 5 ani; 2,0 dacă durata normală de utilizare este între 5 -10 ani şi 2,5 dacă durata normală de utilizare este mai mare de 10 ani. Rata multiplicată se aplică la valoarea rămasă de amortizat. Aplicarea se face până în anul de funcţionare în care amortizarea anuală rezultată este egală sau mai mică cu/decât amortizarea anuală determinată prin raportul între valoarea rămasă de recuperat şi numărul de ani de funcţionare rămaşi.
Şi pentru această metodă de amortizare este opozabilă prorata calculată în funcţie de numărul de luni folosire – nefolosire.
Amortizarea accelerată constă în calcularea şi includerea în primul an de funcţionare în cheltuielile de exploatare a unei amortizări anuale de până la 50 % din valoarea contabilă de intrare a mijlocului fix. Amortizarea pentru exerciţiile financiare următoare este calculată la valoarea rămasă de amortizat, după metoda liniară prin raportare la numărul de ani utilizare rămasă. Pentru exemplul de mai sus calculăm tabelul pentru amortizarea accelerată.
Amortizarea accelerată şi amortizarea degresivă, răspund mai bine principiului prudenţei, în eventualitatea intervenţiei uzurii morale a mijloacelor fixe. Amortizarea accelerată şi cea degresivă, indiferent dacă valorile calculate în baza acestor sisteme sunt peste nivelul sau sub nivelul amortizării liniare, sunt considerate amortizări fiscale (reflectă influenţa fiscalităţii asupra contabilităţii).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu