luni, 17 ianuarie 2011

Măsuri de prevenire a şomajului

Creşterea şanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează, în principal prin:

1) Informarea şi consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă care au ca scop:
- furnizarea de informaţii privind piaţa muncii şi evoluţia ocupaţiilor;
- evaluarea şi autoevaluarea personalităţii în vederea orientării profesionale;
- dezvoltarea abilităţii şi încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;
- instruirea în metode şi tehnici de căutare a unui loc de muncă.
Informarea şi consilierea profesională se realizează în centre specializate, de către consilieri de orientare profesională din reţeaua centrelor de consiliere aparţinând ANOFM
.
2) Medierea muncii – este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.
Serviciile de mediere se acordă gratuit şi constau în:
- informaţii privind locurile de muncă vacante şi condiţiile de ocupare a acestora prin publicarea, afişarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;
- mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondenţă a cererilor şi ofertelor de locuri de muncă prin
intermediul tehnicii de calcul;
- preselecţia candidaţilor corespunzător cerinţelor locurilor de muncă oferite şi în concordanţă cu pregătirea, aptitudinile, experienţa şi cu interesele acestora.
De asemenea pot beneficia de servicii de mediere gratuite, la cerere, şi persoanele care ocupă un loc de muncă şi, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia.

3) Consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode şi tehnici eficiente de management şi alte servicii de consultanţă. Aceste servicii se acordă gratuit o singură dată, pentru fiecare perioadă în care persoanele beneficiază de indemnizaţii de şomaj.şi sunt realizate de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă sau, alţi agenţi cu care agenţiile încheie contracte.

4) Stimularea mobilităţii forţei de muncă

Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu nivelul a două salarii minime brute pe ţară în vigoare la data acordării.
Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează într-o localitate şi, ca urmare a acestui fapt îşi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală
cu nivelul a şapte salarii minime brute pe ţară în vigoare la data instalării. Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din iniţiativa sau din motive imputabile angajatului, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, atrage obligaţia restituirii integrale de către angajat a sumelor acordate.
De asemenea, prin Programul de Redistribuire a Forţei de Muncă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă oferă programe de măsuri active de combatere a şomajului pentru persoanele disponibilizate. Aceste servicii sunt oferite în mod gratuit de către specialiştii agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă împreună cu conducerea unităţilor economice care urmează să disponibilizeze
personal.
În condiţiile continuării în ritm accelerat a proceselor de privatizare şi restructurare, creşterea gradului de ocupare a forţei de muncă se va realiza prin mutarea accentului politicilor de protecţie socială de la măsuri pasive la cele active prin promovarea de măsuri de prevenire a şomajului, în special în rândul tinerilor şi a persoanelor expuse riscului de a deveni şomeri de lungă durată. În acest context, prevenirea şi combaterea şomajului în rândul tinerilor şi a şomajului de lungă durată constituie o problemă majoră şi o preocupare imediată a Guvernului României şi a organismelor specializate în vederea elaborării unor măsuri speciale de formare profesională pentru tineri şi adulţi, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii, în vederea îmbunătăţirii capacităţii de angajare şi prelungire a vieţii active.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu