luni, 17 ianuarie 2011

Măsuri de combatere a şomajului

Un program important în vederea creării de noi locuri de muncă este acela de creditare a întreprinderilor mici şi mijlocii, asigurat de ANOFM (prin agenţiile judeţene pentru ocuparea forţei de muncă şi a municipiului Bucureşti).
ANOFM acordă credite în condiţii avantajoase, cu o dobândă de 50% din taxa oficială a scontului stabilită de Banca Naţională a României, pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, unităţi cooperatiste, asociaţii familiale, precum şi activităţi independente desfăşurate de persoane fizice autorizate.
Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proporţional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi înfiinţate, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, pentru investiţii, inclusiv perioada de graţie de maximum 6 luni şi respectiv, un an pentru asigurarea producţiei. Beneficiarii de credite trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă cel mult 250 de angajaţi şi/sau membri cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu;
b) activitatea de bază să se realizeze în producţie, servicii sau în turism;
c) pe cel puţin 50% din locurile de muncă nou create să fie încadrat personal provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă;
d) personalul provenit din rândul şomerilor să fie menţinut în activitate cel puţin 3 ani;
e) locurile de muncă avute în vedere la acordarea de credite să nu fie locurile de muncă vacante, rezultate în urma disponibilizărilor de personal în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de muncă.
Au prioritate la creditare şomerii care înfiinţează întreprinderi conform Art. 86 alin. (2) şi (3) din Legea Nr.76/2002. Pe perioada derulării contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numărul de posturi existent în unitate la data acordării creditului. În cazul nerespectării acestei obligaţii, contractul de creditare se reziliază, iar agentul economic va suporta o penalitate egală cu creditul acordat plus dobânda aferentă, fără a mai avea posibilitatea să beneficieze de astfel de credite timp de 3 ani. Angajatorul poate solicita un nou credit, dacă a achitat integral creditul anterior, inclusiv dobânzile aferente.
Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru acordarea de credite în condiţii avantajoase se face de către bănci sau agenţii autorizate, cu care Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă încheie contracte în condiţiile prevăzute de lege.
O altă măsură activă: subvenţionarea locurilor de muncă.
Subvenţiile se acordă angajatorilor, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă, din rândul şomerilor, iar cuantumul subvenţiei acordate este de 70% din salariul de bază minim brut pe ţară. De asemenea, angajatorii care încadrează în muncă, pe durată nedeterminată absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ, primesc pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând un salariu minim brut pe ţară în vigoare.
Persoanele fizice sau juridice care angajează absolvenţi în condiţiile menţionate mai sus sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 3 ani de la data încheierii acestora.
Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolvenţi din cadrul persoanelor cu handicap, primesc o sumă lunară reprezentând 1,5 salarii minime brute pe ţară în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 3 ani.
Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată şomeri în vârstă de peste 45 ani sau şomeri întreţinători unici de familii, primesc lunar pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu minim brut pe ţară în vigoare, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani. De aceleaşi facilităţi beneficiază şi angajatorii care au sub 100 de angajaţi şi încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap, cu obligaţia menţinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel puţin 2 ani.
Această măsură îşi atinge doar parţial scopul pentru care a fost introdusă, deoarece suma subvenţionată este aceeaşi indiferent cărei categorii se adresează şi atunci agenţii economici vor preferea angajarea absolvenţilor învăţământului
superior, mai bine pregătiţi. În acest caz apare un şomaj deghizat, respectiv încadrarea acestor tineri în locuri de muncă necorespunzătoare, unde sunt nevoiţi să desfăşoare activităţi inferioare pregătirii lor, cu productivitate redusă şi cu un nivel de salarizare redus. În acest fel, eficienţa socială scontată, de reducere a şomajului în rândul tinerilor, este foarte scăzută.
Tot din categoria măsurilor active de combatere a şomajului fac parte şi facilităţile acordate angajaţilor.
Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul şomerilor, pe care le menţin în activitate pe o perioadă de cel puţin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contribuţia de 3% datorată bugetului
asigurărilor pentru şomaj.
Reducerea contribuţiei se acordă începând din anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni, şi constă în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat din numărul mediu scriptic
de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv.
Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, beneficiază de reducere la plata contribuţiei, numai pentru şomerii încadraţi peste nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create (pe care sunt încadrate persoane provenind din rândul şomerilor înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă).
O altă măsură activă o reprezintă organizarea cursurilor de calificare, recalificare şi perfecţionare a şomerilor.
Această activitate este organizată de direcţiile judeţene de muncă şi protecţie socială prin:
- centre proprii de calificare şi perfecţionare a pregătirii profesionale a şomerilor;
- unităţi de învăţământ organizate pe baza încheierii unei convenţii;
- alte unităţi: regii autonome, societăţi comerciale, alţi agenţi economici, de stat sau particulari, autorizaţi să efectueze astfel de servicii.
Pentru acoperirea cheltuielilor aferente pregătirii şi desfăşurării acestor acţiuni, se alocă în mod distinct, până la 20% din fondul de şomaj. Sumele allocate în acest scop nu pot fi utilizate pentru efectuarea altor plăţi.
Scopul acestor cursuri este acela de a-i pregăti pe şomeri în meseriile care sunt cele mai solicitate pe piaţă şi de a-i ajuta, în acest fel, să-şi găsească mai uşor un loc de muncă.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu